Årsmøter og regnskap

År 

Referat/Protokoll

  Regnskap

Saksdokumenter

2021 16.10.2021 Regnskap 2021 /
Budsjett 2022

 - Sak 1 - Innkalling
 - Sak 3 - Medlemsliste
 - Sak 9 - Valgkomiteen
 - Sak 11 - Regnskap brøyteordning
                 - Kommentarer til regnskap 
                 - Signatur revidert regnskap 

2020 15.12.2020  Regnskap 2020  - Innkalling 
 - Sak 8 vedlegg 1: Budsjett 2021
 - Sak 9 vedlegg 1: Valgkomiteens innstilling
 - Sak 11 vedlegg 1: Orientering brøyteordning
 - Sak 12 vedlegg 1: Alternativ vegtrasé
 - Sak 12 vedlegg 2: E-post fra Holbø
 - Sak 12 vedlegg 3: E-post styret ang aletrnativ vegtrasé
 - Sak 12 vedlegg 4: Svar fra Lysholm til kommunen
2019 18.10.2019 Regnskap 2019

 - Innkalling 
 - Planbeskrivelse
 - Plankart
 - Reguleringsbestemmelser

2018 27.10.2018 Regnskap 2018  Budsjett 2019 og Valgkomiteens innstilling
2017 30.09.2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018reguleringsplan og svar på spørsmål vedr. innløsning av tomter 
2016 29.10.2016 Regnskap 2016 Innkalling og saksdokumenter
2015 24.10.2015 Regnskap 2015 Protokoll og saksdokumenter 
2014 11.11.2014 Regnskap 2014  Protokoll m/vedlegg  Saksdokumenter
 2013 11.11.2013 Regnskap 2013 Saksdokumenter
 2012 19.11.2012 Regnskap 2012
 2011 21.11.2011 Regnskap 2011
 2010 22.11.2010 Regnskap 2010
 2009 09.11.2009 Regnskap 2009
 2008 24.11.2008 Regnskap 2008
 2007 29.11.2007 Regnskap 2007
 2006 09.11.2006 Regnskap 2006

E-post-korrespondanse med plan- og oppmålingskontoret i Tydal kommune om regulering av vei

Hei

Nedenfor ser dere e-post-korrespondansen mellom hytteforeningens leder, Ole Erik Holbø, og konsulent Brynhildsvoll i Plan- og oppmålingskontoret i Tydal kommune.

Fra: Ole Erik Holbø
Sendt: 8. september 2019 14:46
Til: Brynhildsvoll, Ove
Emne: Øvlinglia, gjennomgang

Hei, Ove

Jeg har sakset ut fra protokoll årsmøte i foreninga fra oktober 2018:

svar fra Holbø

Det formelle svaret fra oss i styret framgår av gult. Det betyr altså at vi som styre ikke har innsigelser på fremlagt/anbefalt reguleringsplan mht. løsning for hytte nr 27 og 28.

Mvh
Ole Erik Holbø

 

 

Fra: Brynhildsvoll Ove
Sendt: 29. august 2019 13:30
Til: Ole Erik Holbø
Kopi: Kojedal Hans Runar Sandnes
Emne: Øvlinglia, gjennomgang

Hei,

Som leder av hytteforeninga oversender jeg deg plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse for Øvlinglia hyttefelt til gjennomlesning før saken fremmes til 2. gangs behandling.

Siden forrige høringsrunde er det blitt gjort diverse endringer i alle tre dokumentene, da først og fremst i plankartet hvor større områder er blitt gitt arealformål i tråd med bestemmelsene og beskrivelsen for planområdet. Dette er først og fremst visuelle endringer, men kan nok likevel virke forvirrende på noen.

Betydningsfulle endringer i bestemmelsene og beskrivelsen er markert med grønn skrift, og kommer i hovedsak etter innspill fra sektormyndigheter (fylkesmann, fylkeskommune etc.)

Kan ellers informere om at vi fra kommunens side har prøvd å imøtekomme alle innkomne innspill. Hva nedkjørsel til hytte 27 og 28 angår lyktes det ingen å komme til noen forenelig løsning, vi så oss derfor nødt til å bare skjære gjennom med det opprinnelige vegføringsforslaget.

Ber deg som leder av hytteforeninga ta stilling til om foreslåtte endringer er såpass omfattende at det fra hytteforeningas side kreves ny høringsrunde.

Ønsker svar så raskt som mulig.

Hvis det virker greit tar jeg sikte på å legge reguleringsplanen frem for politisk behandling til neste formannskapsmøte 16/09 (frist 09/09 for å melde opp saker).

Med hilsen
Ove Brynhildsvoll
Konsulent
Tydal kommune, plan og oppmåling
Tydalsvegen 125, 7590 Tydal

Vedlegg: 

  1. Reguleringsbestemmelser Øvlinglia hyttefelt gjennomlesning
  2. Planbeskrivelse Øvlinglia hyttefelt gjennomlesning
  3. Plankart Øvlinglia hyttefelt A0 M1000 revidert 18.08.2019

Klokka

 

 

 ©2021 - Øvlinglia hytteforening

 

Dyrespor i Tydal

eXTReMe Tracker